Algemene voorwaarden

 

Disclaimer

Mededelingen betreffende het gebruik van de inhoud van de internetsites van Uitgeverij PS: B.V. en PS: Online B.V..

Bij gebruik van de internetsite van Uitgeverij PS: B.V. en PS: Online B.V. wordt u geacht in te stemmen met de hiernavolgende voorwaarden.

Copyright
© Copyright 2017 Uitgeverij PS: B.V. en PS: Online B.V. Alle rechten voorbehouden.

Enige rechten welke bij deze niet uitdrukkelijk toegekend worden zijn voorbehouden. Reproductie, overdracht, verdeling of bewaring van het geheel of een deel van de inhoud, in enigerlei vorm, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgeverij PS: en PS: Online, is verboden, tenzij in overeenstemming met de hiernavolgende voorwaarden. Uitgeverij PS: en PS: Online stemmen toe dat u de Uitgeverij PS: en PS: Online internetpagina's op uw computer doorneemt of kopieën van deze pagina's afdrukt, enkel voor uw persoonlijk gebruik en niet voor herverdeling tenzij Uitgeverij PS: en PS: Online hierin schriftelijk hebben toegestemd. Individuele documenten op deze internetsite kunnen onderhevig zijn aan bijkomende voorwaarden aangeduid in deze documenten. Het gebruik van deze site en de inhoud ervan is toegestaan voor privaat, niet-commercieel gebruik.

Beperkte aansprakelijkheid
Deze site en de inhoud ervan worden ter beschikking gesteld voor uw gemak. De inhoud van de Uitgeverij PS: en PS: Online internetsite is voorzien op een 'as is' en 'as available' basis. Uitgeverij PS:  en PS: Online waarborgen niet dat pagina's van deze internetsite ononderbroken of vrij van fouten zijn. Uitgeverij PS: en PS: Online behouden zich het recht voor om op elk ogenblik de pagina's te wijzigen zonder derden daarvan op de hoogte te stellen, of de toegang ertoe in te trekken.

Geen enkele waarborg, uitdrukkelijk of impliciet hier inbegrepen, maar niet beperkt tot waarborgen van eigendom of niet-inbreuk of impliciete waarborgen van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, wordt gegeven m.b.t. de beschikbaarheid, juistheid, betrouwbaarheid of inhoud van deze pagina's. Uitgeverij PS: en PS: Online zullen niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige directe, indirecte, toevallige, speciale of gevolgschade, voor gederfde winst of voor onderbreking van commerciële bedrijvigheid voortvloeiend uit het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van deze dienst, zelfs indien Uitgeverij PS: en PS: Online op de hoogte werden gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Bepaalde landen aanvaarden de uitsluiting van bepaalde waarborgen of aansprakelijkheidsbeperkingen niet, zodat de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen mogelijkerwijze niet op u van toepassing zijn. De aansprakelijkheid van Uitgeverij PS: en PS: Online zal in dergelijk geval beperkt zijn in de mate waarin zulks bij de wet is toegestaan.

Om uw toegang te vergemakkelijken, is het mogelijk dat Uitgeverij PS: en PS: Online verbindingen naar sites op het internet welke eigendom zijn van, of beheerd worden door, derden opneemt. Door de verbinding te maken naar een site van dergelijke derde, zal u de gebruiksregels van de betreffende site nakijken en aanvaarden alvorens dergelijke site te gebruiken.

U aanvaardt tevens dat Uitgeverij PS: en PS: Online geen controle hebben over de inhoud van een dergelijke site en derhalve geen verantwoordelijkheid kan aanvaarden voor gegevens gecreëerd of gepubliceerd door dergelijke sites van derden. Daarenboven impliceert een verbinding met een niet-Uitgeverij PS:- en PS: online-site niet dat Uitgeverij PS: en PS: Online de site of de producten of diensten waarnaar verwezen wordt in zulke site van derden goedkeurt.

Door ons gegevens te bezorgen, bijv. per e-mail of via de Uitgeverij PS: en PS: Online internetsite, stemt u erin toe dat:

de gegevens geen elementen zullen bevatten welke onwettelijk zijn of anderszins ongeschikt voor publicatie;

u alle redelijke inspanningen zal gebruiken om enige virussen en andere contaminerende of vernietigende onderdelen te scannen en te verwijderen alvorens enige gegevens te bezorgen;

u eigenaar bent van de gegevens of het onbeperkte recht hebt om ze aan ons te bezorgen, waarbij Uitgeverij PS: en PS: Online gerechtigd zijn om de gegevens gratis te publiceren en/of de gegevens of enige daarin beschreven concepten in onze producten te verwerken zonder verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid;

u zich ertoe verbindt geen actie tegen ons te ondernemen m.b.t. gegevens welke u bezorgt en u verbindt zich er tevens toe ons te vrijwaren indien enige derde tegen ons actie onderneemt m.b.t. de gegevens welke u bezorgt. Uitgeverij PS: en PS: Online herzien de inhoud geplaatst door gebruikers op haar site. Uitgeverij PS: en PS: Online mogen op elk ogenblik, naar eigen discretie, enige inhoud geplaatst door gebruikers verwijderen.

____________________________________________________________________

De informatie en/of programmatuur op deze site is aan verandering onderhevig en kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd of verwijderd. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor producten, inhoud van producten en prijzen te wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Eventueel vermelde product- en merknamen zijn eigendom van de geregistreerde eigenaren.

Bij verschillen tussen de op deze website gegeven informatie en de door Uitgeverij PS: en PS: Online uitgegeven papieren documenten van welke aard dan ook, zal het papieren document prevaleren. In geval van twijfel kunt u altijd contact met ons opnemen.

Handelsnamen
Alle product- of dienstnamen op deze internetsite genoemd zijn handelsnamen of merken van de betreffende houders. Uw toegang tot deze site kan niet beschouwd worden als de toekenning, op enigerlei wijze, van enige licentie of gebruiksrecht m.b.t. de merken welke verschijnen op de site, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgeverij PS: en PS: Online of de derde-eigenaar ervan.

© Copyright 2017 Uitgeverij PS: B.V. en PS: Online B.V. Alle rechten voorbehouden.